Ślub konkordatowy – co to takiego?

Organizacja ślubu i wesela to prawdziwe wyzwanie. Wiele osób zastanawia się, czy organizować ślub kościelny, albo ma problem z rezerwacją terminu ślubu cywilnego i kościelnego tak, by wypadały mniej więcej w zbliżonym czasie. Narzeczeni zmagający się z organizacją ceremonii ślubnej, prędzej czy później natkną się na określenie ślub konkordatowy. Czym jest ślub konkordatowy i jakie wymagania muszą spełniać narzeczeni, którzy się na niego zdecydują?

Konsekwencje prawne

Oprócz znaczenia religijnego i symbolicznego ślub wyznaniowy nie niesie ze sobą żadnej realnej zmiany statusu pary. Dopiero ślub cywilny, zatwierdzony przez urzędnika państwowego, pozwala współmałżonkom korzystać z prawnych konsekwencji zawarcia małżeństwa. Jakie są korzyści wynikające z legitymizacji związku? Przede wszystkim z chwilą zawarcia małżeństwa zawiązana zostaje wspólnota majątkowa, co oznacza między innymi konieczność zgody obojga współmałżonków na znaczne wydatki, takie jak zakup nieruchomości. Małżeństwo upraszcza również przekazywanie darowizn między małżonkami czy kwestie spadkowe. Współmałżonek ma prawo dostępu do części dokumentacji medycznej oraz może odmówić zeznań, które obciążałyby drugą osobę. Zawarcie ślubu cywilnego łączy się z możliwością zmiany nazwiska przez jedno lub oboje współmałżonków oraz ustalenia nazwiska ewentualnych dzieci.

Ślub kościelny

Większość osób decyduje się na ślub kościelny nie tylko z powodów religijnych, ale również dlatego, że to wzniosła, elegancka ceremonia robiąca znacznie silniejsze wrażenie niż ślub w urzędzie. Należy jednak pamiętać, że trzeba spełniać określone warunki, aby uzyskać pozwolenie na ślub kościelny. Do kancelarii parafialnej kościoła, na który zdecydują się narzeczeni, trzeba dostarczyć akty chrztu i bierzmowania, potwierdzenie wzięcia udziału w naukach przedmałżeńskich oraz wizyty w poradni rodzinnej, a czasem także zaświadczenia o uczęszczaniu na katechezę w szkole średniej czy też potwierdzenia o odbyciu spowiedzi. Wiele zależy od księdza, który ma udzielić ślubu. Choć ślub kościelny nie wywołuje konsekwencji prawnych, ma wciąż silne znaczenie symboliczne i kulturowe.

Jak wygląda ślub konkordatowy?

Ceremonia zaślubin konkordatowych łączy ślub kościelny ze ślubem cywilnym. Ceremonia odbywa się w kościele, gdzie państwo młodzi podpisują sporządzone przez uprawnionego urzędnika dokumenty w obecności świadków i księdza udzielającego ślubu. Akty ślubu należy następnie dostarczyć do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie nowożeńcy otrzymają odpis. Oprócz spełnienia wszystkich warunków, jakie są wymagane do ślubu kościelnego, narzeczeni chcący wziąć ślub konkordatowy muszą spełniać także wymagania prawne, zweryfikowane wcześniej w Urzędzie Stanu Cywilnego. Osoby zawierające małżeństwo muszą być pełnoletnie, nie mogą być spokrewnione ani spowinowacone w linii prostej, pozostawać w stosunku przysposobienia (to znaczy – być osobą adoptującą i adoptowaną), trwać już w związku małżeńskim ani być ubezwłasnowolnione, na przykład z powodu choroby psychicznej.